Observatori Ciutadà Municipal de Santa Eulària des Riu empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Dret de petició

Els ciutadans i ciutadanes tenim dret a dirigir-nos a qualsevol organisme o entitat vinculada a les administracions públiques per a trametre’ls queixes, reclams, consultes o sol·licituds de documentació, entre d’altres peticions. Aquests organismes estan, per tant, obligats a respondre.

El dret de petició és, una de les eines fonamentals per a que la ciutadania auditi. Expliquem a continuació com funciona aquest dret basant-nos en l’excel·lent explicació fet per l’OCM Sabadell.

Què en diu la llei?
La Constitució espanyola reconeix com a dret fonamental el dret de petició individual i col·lectiva. És a l'Article 29 (clica per consultar):

«Tots els espanyols tindran el dret de petició individual i col·lectiva per escrit, en la forma i amb els efectes que determini la llei.»

El dret de petició és el dret de tota persona a presentar peticions davant qualsevol administració, autoritat o institució pública així com davant dels òrgans de direcció i administració dels organismes i entitats vinculats o dependents de les administracions públiques, respecte de les matèries de la seva competència.

La regulació d'aquest dret es troba en la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre de Regulació del Dret de Petició (clica per consultar). 

Qui demana i qui respon?
Qui pot exercir el dret de petició? Tota persona natural o jurídica, prescindint de la seva nacionalitat (art.1). En el nostre cas l'exercirà l'Associació Observatori Ciutadà per a l'Auditoria d'Eivissa per iniciativa pròpia o a partir de les consultes que rebi.

A qui es pot dirigir? Davant qualsevol institució pública, administració o autoritat, així com davant els òrgans de direcció i administració dels organismes i entitats vinculats o dependents de les administracions públiques (art.2). En el nostre cas davant:

 • L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu (alcaldia, regidouries, secretaria,, etc.).
 • La sindicatura de comptes.
 • Empreses de propietat o participades directa o indirectament per l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
 • Empreses privades que gestionin algun servei licitat per l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

Quines són les condicions legals de tramitació?
Segons la llei, des del moment de la presentació de la petició:

 • Abans de 10 dies el destinatari de la petició ha d'acusar la recepció i comunicar-ho a l'OCM.
 • Abans de 45 dies el destinatari de la petició ha de notificar a l'OCM la seva inadmissió. El silenci administratiu significa l'admissió a tràmit.
 • Abans de 3 mesos (si ha estat admesa) el destinatari de la petició ha de contestar i notificar l'OCM.
  • Aquesta contestació incorporarà les raons i motius pels que s'acorda accedir o no a la petició i, si és el cas, incloure les mesures, accions o resolució pressa.
  • Si la petició es considera fundada el destinatari estarà obligat a acomplir-la.
 • Anualment els destinataris de peticions han de confeccionar una memòria de les activitats derivades de les peticions rebudes.