Observatori Ciutadà Municipal de Santa Eulària des Riu empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Estructura
Aquest Ajuntament ha dissenyat un model d'organització municipal en el qual s'estableixen quatre grans àrees d'actuació:

AREA I: ADMINISTRACIÓ LOCAL: SERVEIS GENERALS I TERRITORIALS


SUBÀREA D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA


 • Alcaldia
 • ComunicacióProtocol i relacions institucionals
 • Secretaria
 • Serveis Jurídics
 • SERVEIS GENERALS
  • Instal·lacions i infraestructures municipals
  • Gestió i Execució dels projectes d'obres municipals ordinàries
  • Potestat sancionadora
  • Responsabilitat patrimonial
  • Inversions i nous projectes i infraestructures i la seva coordinació
  • Serveis municipals de neteja de col·legis i instal·lacions municipals, conservació, manteniment i reparació d'edificis i instal·lacions municipals.
 • SERVEIS TERRITORIALS
  • Ordenació del Territori i Urbanisme (Planejament, Gestió i Disciplina urbanística)
  • Atenció Urbana: Serveis municipals de neteja viària, conservació i manteniment de l'espai urbà, obres, Espais públics, Zones verdes.
  • Agricultura i pesca
  • Camins i serveis en zones rurals.
  • Habitatge. Promoció, Gestió social i Ajudes.
  • Serveis d'ocupació de via pública.
  • Serveis d'Imatge Urbana.


SUBÀREA DE MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT, ACCESSIBILITAT i PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • Protecció del Medi Ambient i SostenibilitatParcs i jardins públics
 • Gestió de residus sòlids urbansneteja viària
 • Litoral i Platges
 • Sanitat i Salut pública
 • Agenda Local 21
 • Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
 • Pla de Qualitat
 • Participació ciutadana


AREA II: CONVIVÈNCIA CIUTADANA I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI

 • Seguretat ciutadana: Policia Local
 • Foment d'Ocupació
 • Desenvolupament localpromoció turística
 • Palau de Congressos
 • Comerç
 • Fires
 • Mercats
 • Venda ambulant
 • Promoció econòmica
 • Noves Tecnologies
 • Imatge Urbana
 • Mobilitat


AREA III: TRANSPARÈNCIA, ECONOMIA I HISENDA I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

 • Economia i Hisenda (Intervenció, Tresoreria i Recaptació, Gestió Tributària i Cadastral)
 • Pressupostos i comptabilitat
 • Organització municipal i modernització estructures municipals
 • Pla de Modernització municipal
 • Informació i Atenció ciutadana.
 • Transparència.
 • Recursos Humans i prevenció de riscos laborals
 • Contractació
 • Padró i Estadística
 • Patrimoni municipal

AREA IV: ACCIÓ SOCIAL I PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL (BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, JOVENTUT, FESTES ESPORTS I FORMACIÓ

 • Patrimoni històric i culturalfestes
 • Educació
 • Cultura i equipaments
 • Arxiu municipal
 • Acció Social
 • Solidaritat (cooperació)
 • Joventut
 • Iinfància


SUBÀREA D'ESPORTS

 • Promoció de l'esport
 • Instal·lacions esportives municipals
 • Esdeveniments esportius